Who Am I ?

บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ เกิดจากการรวมตัวกันของทีมผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษาซึ่งมากด้วยประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน, จัดวางระบบ และฝึกอบรมระบบคุณภาพ โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการอบรม จัดทำระบบ รวม ทั้งตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบคุณภาพมากกว่า 900 บริษัท ซึ่งเรารับรองได้ว่าท่านจะสามารถผ่านการตรวจให้การรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง แน่นอน

 

replica watches

 

Why Choose Us?

ภารกิจของเรา คือการส่งมอบบริการตรวจสอบระบบมาตรฐาน โดยทีมผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ให้บริการด้วยใจและมีความเป็นกันเอง พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุด เราเชื่อว่าคุณภาพของการบริการ คือการที่ลุกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการขอการรับรอง โดยมีความยืดหยุ่นในการตอบ สนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และเราพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการบริการด้านการตรวจประเมินรับรองระบบให้กับองค์กรของท่าน QSG ฺB Transform พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน