บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Customer Service

 

Consult

ให้คำปรึกษารวมถึงการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นตรงจุดสามารถประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดได้

Training

การให้คำปรึกษาและฝึกฝนตั้งแต่พนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร