มาตรฐานแรงงานไทย คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงานสอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Mobile : 086-3228834, 081-7127568

Email : [email protected]

Line ID : mkt.qsg

ขอใบเสนอราคา