"การยืนยัน  Product  Specification กับลูกค้าของเรา"

          ตามข้อกำหนด 3.6 เรื่อง Specification ของ BRC FOOD และ 3.4 เรื่อง Specification ของ BRC IOP กำหนดไว้ว่า Specification จะต้องมีการจัดทำขึ้นและต้องมีการแสดงให้เห็นว่ามีการทำข้อตกลง และตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

          โดยเฉพาะลูกค้า เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าแล้ว ควรจะมีกระบวนการเพื่อสรุปข้อมูลและยืนยันข้อตกลงเกี่ยวกับ Specification ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นนั้นกับลูกค้า โดยการลงชื่อรับทราบทั้ง 2 ฝ่าย และลงชื่อทั้งเอกสาร  Specification  และตัวอย่างผลิตภัณฑ์(ถ้ามี)     และเมื่อทำข้อตกลงกันแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆก็ต้องมีการทบทวนและทำข้อตกลงกันใหม่อีกครั้ง  หรือหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ควรต้องมีการทบทวน  Specification อีกครั้งและลงชื่อรับทราบทั้ง 2 ฝ่าย 

          ทั้งนี้เพื่อยึดถือหลักความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเราและลูกค้านั้นเองเป็นการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนที่บางครั้งอาจไม่เป็นธรรมอีกทางหนึ่ง

 

By : QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP