Consult ESG (Environment, Social, และ Governance)
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่จับตามองของเหล่านักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสเติบโตสู่ระดับชั้นนำของกลุ่มธุรกิจ

 

#ราคาพิเศษ

สำหรับลูกค้า 20 บริษัทแรก ที่ต้องการกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดในทุกวิกฤติ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี

 

ความสำคัญของ ESG ทำไมถึงมีความสำคัญในปัจจุบัน

● การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนบุคคล (Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ทั่วโลกให้ความสนใจท่ามกลางวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ การจัดการด้านสังคม และการจัดการด้านธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

 

● เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล

 

● เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)

 

● เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ แนวคิดนี้ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ESG Risk คืออะไร

ความเสี่ยงด้าน ESG คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือที่เรียกว่า “ESG Risk” ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงอันมีผลต่อความสามารถในการสร้างผลกำไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความอยู่รอดขององค์กร โดยบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตั้งแต่การกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาประกอบการจัดการความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

 

ESG Risk ด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการจัดหาวัตถุดิบ

- ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่มีต่อกระบวนการผลิตหรือบริการ

- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax)

- สถานที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

- การเลือกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย

ESG Risk ด้านสังคม

- การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

- พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป

- ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

- การคัดค้านการสร้างโรงงานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน

ESG Risk ด้านบรรษัทภิบาล

- การที่องค์กรไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

- ความบกพร่องในมาตรการกำกับดูแลภายในองค์กร

- ความเสี่ยงจากการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาด้านคอร์รัปชั่น

- การไม่ผ่านกฎระเบียบ เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

- การเลือกวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานในการก่อสร้าง ทำให้ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

 

 

ทีมที่ปรึกษา

●พวกเราพร้อมเป็นที่ปรึกษา ESG เพื่อเตรียมความพร้อม และนำพาปฏิบัติให้สอดคล้อง ทั้งข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

●พร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ Environment, Social, และ Governance

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

-------------------------------------------------------------------------

หากต้องการ

ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ

วิทยากรอบรมมืออาชีพ

หรือมีข้อสงสัยสามารถ Inbox สอบถามเข้ามาได้ บริษัทและทีมงานพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Phone : 02-297-0090

 

Mobile : 081-9893239 คุณอภิรัตน์

 

062-9961646 คุณปิ่นนภา

 

Email : [email protected]

 

Line ID : @qsgbconsult

 

ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่

 

#GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #BRCGS #FSSC22000 #ISO9001 #ISO14001 #ISO22000 #ISO45001 #ISO50001 #ISO15378 #ISO13485 #SEDEX #BSCI #SA8000 #BSCI #HARA #HaRM #SMETA #ISCC #ISCCPLUS #RECYCLE #พลาสติก #ESG