"การป้องกันแมลงศัตรูพืชของชาวไร่ในแบบเกษตรอินทรีย์พื้นฐาน"

          การทำพืชไร่ ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะการปลูกพืชในบริเวณทีเดียวกันเป็นจำนวนกว้างหลายสิบ หรือร้อยไร่ พืชบางตัวต้องการการดูแลเป็นพิเศษ พืชบางตัวก็ไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมากมาย แต่สิ่งที่ชาวไร่ต้องระมัดระวังในการเพาะปลูกนั้นคือ แมลง หรือ โรคต่างๆ ที่จะระบาดในช่วงการเพาะปลูก

          ชาวไร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาฆ่าแมลงในการป้องกันระวัง เพื่อลดการแพร่ขยายของแมลง และโรคที่เกิดขึ้น แต่หากพืชไร่ใดที่จะเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การใช้สารเคมียาฆ่าแมลงอันตราย คงไม่สามารถทำได้ สิ่งที่ทำได้คือเราต้องศึกษาวิธีการกำจัดโดยต้องศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีววิทยา,ด้านนิเวศวิทยา,ด้านพฤติกรรม ก็จะพอรู้วิธีป้องกันหรือลดปริมาณลงได้

          โดยการป้องกันเบื้องต้นสามารถใช้วิธีได้ดังนี้ การปลูกพีชที่ช่วยไล่หรือดึงดูดแมลงหรือศัตรูพืช , การเลือกปลูกพืชที่สามารถต้านทานต่อแมลงได้ , การปลูกพืชหมุนเวียน , การเพิ่มแร่ธาตุในดิน เป็นต้น ซึ่งเราสามารถขอความรู้เพิ่มเติมได้จากนักเกษตรอำเภอ ที่จะมีประจำอยู่ทั่วทุกอำเภอได้อีกทางค่ะ

 

By : หมูอ้วน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP