"MOU กับแรงงานต่างด้าว"

          อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันได้มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้า จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกนัก หากท่านจะเดินทางไปแหล่งอุตสาหกรรมแล้วจะพบเจอแรงงานเหล่านี้อยู่มากกว่าประชากรไทย

          ในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยนั้น ก็จะมีข้อปฏิบัติที่นายจ้างควรรู้ก่อนจ้างงาน ดังนี้

1.ยื่นแบบคำร้องขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (โควต้า) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

2.การยื่นคำขออนุญาตทำงานแทน คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

3.การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

4.การดูแลการใช้แรงงานต่างด้าว/การรายงานตามกำหนดเวลา/การแจ้งยกเลิกการทำงาน ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

          ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายจ้างควรศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจ้างงานด้วยนะคะ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมการจัดหางาน https://www.doe.go.th/ หรือให้เราช่วยบริการได้นะคะ

 

By : หมูอ้วน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP