BSCI เป็นความคิดริเริ่มของสมาคมการค้าต่างประเทศ (FTA) ซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจชั้นนำของการค้าในยุโรปและระหว่างประเทศที่รวบรวมผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า แบรนด์และสมาคมระดับชาติมากกว่า 1,500 ราย เพื่อปรับปรุงกรอบทางการเมืองและกฎหมายเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน BSCI สนับสนุนบริษัทสมาชิก FTA มากกว่า 1,500 แห่ง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคมที่เป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ในตลาดโลก ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากขึ้น ตอนนี้มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับบริษัทต่างๆ ในการปรับปรุงการมองเห็นเกี่ยวกับการผลิตของตน และเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทุกที่ที่ทำได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 amfori BSCI ได้เปิดทางให้บริษัทต่างๆ ทำการค้าโดยมีจุดประสงค์โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพทางสังคมในห่วงโซ่อุปทานของตน ขอบเขตมาตรฐาน “amfori BSCI”- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควรมีการบังคับใช้ในองค์กร
- เคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพการค้า
- ป้องกันการเลือกปฏิบัติ 
- ค่าตอบแทนทางธุรกิจ
- ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของชั่วโมงทำงาน 
- การกำหนดระเบียบและกระบวนการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
- การป้องกันการจ้างงานที่ถูกบังคับ
- ต้องกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทำไม “amfori BSCI“ ถึงสำคัญ- บทนำความคิดเห็นค่านิยมและแอปพลิเคชันที่ใช้กับธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั้งหมด
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่กล่าวถึงหุ้นส่วนธุรกิจของผู้เข้าร่วม amfori BSCI 
- เงื่อนไขการสมัคร amfori BSCI การอ้างอิง amfori BSCI และอภิธานศัพท์ amfori BSCI 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักจรรยาบรรณและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความและการใช้งานระบบ amfori BSCI

 

ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในสมาชิก amfori BSCI สามารถ:
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพทางสังคมของห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา
2.ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3.มีแนวทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอที่เน้นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
4.ปรับปรุงความยืดหยุ่นของธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาด
5.ปรับปรุงชื่อเสียงของธุรกิจโดยตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

 

 

สามารถติดต่อพูดคุยขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
Facebook : QSG B Transform Company Limited
Line Official Account : @qsgconsult
โทรศัพท์ : 098-828-4583
อีเมล์ : [email protected]

#GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #FSSC22000 #ISO9001 #ISO14001 #ISO22000 #ISO45001 #ISO50001 #ISO15378 #ISO13485 #FAMIQS #GMPPlus #SEDEX #BSCI #SA8000 #SMETA #Unilever