มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000 : SA 8000)

มาตรฐาน SA8000 เป็นโปรแกรมการรับรองทางสังคมชั้นนำของโลก ระบบ มาตรฐาน และการรับรอง SA8000 จัดทำกรอบการทำงานสำหรับองค์กรทุกประเภท ในอุตสาหกรรมใดๆ และในประเทศใดๆ เพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ยุติธรรมและเหมาะสมสำหรับคนงาน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในมาตรฐานสังคมสูงสุด ก่อตั้งโดย SAI ในปี 1997 โดยเป็นการรับรองทางสังคมที่น่าเชื่อถือครั้งแรก ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี

 

มาตรฐาน SA8000 อิงตามมาตรฐานงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญา ILO และกฎหมายระดับประเทศ SA8000 ใช้แนวทางระบบการจัดการกับประสิทธิภาพทางสังคมและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง—ไม่ใช่การตรวจสอบแบบรายการตรวจสอบ

องค์ประกอบของมาตรฐาน
 - แรงงานเด็ก
 - แรงงานบังคับหรือบังคับ
 - สุขภาพและความปลอดภัย
 - เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการต่อรองร่วมกัน
 - การเลือกปฏิบัติ
 - การปฏิบัติทางวินัย
 - ชั่วโมงทำงาน
 - ค่าตอบแทน
 - ระบบการจัดการ

ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน SA 8000
1. แรงงานเด็ก โดยห้ามว่าจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนด
2. การบังคับการใช้แรงงาน ห้ามมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยใช้เอกสารสัญญาหรือการกักขังบริเวณ
3. สุขภาพและความปลอดภัย ต้องมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีระบบความปลอดภัย
4. สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง มีสิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเจรจาต่อรอง
5. การกีดกันหรือการแบ่งแยก ไม่มีการแบ่งแยกในการจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง 
โดยใช้เกณฑ์ในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเป็นสมาชิกหรือรู้จักคนในองค์กรใด ๆ และห้ามมีการลวนลามทางเพศ
6. กฎระเบียบวินัย ห้ามมีการเฆี่ยนตี ทำโทษโดยการกักกัน ทำร้างร่างกาย หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย
7. ชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลา จะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ จะต้องมีวันพักผ่อน 1 วัน ในทุก ๆ 7 วัน 
ในส่วนของการทำงานล่วงเวลาไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์และต้องได้รับค่าตอบแทน
8. ค่าตอบแทนแรงงาน จะต้องเป็นอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม

 


ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ SA 8000 
1. การป้องกันการกีดกันด้านการค้า ซึ่งในเรื่องนี้พบว่าหลายๆ โรงงานเริ่มถูกลูกค้าทำ 2nd Party Audit ในหัวข้อเรื่องการจ้างแรงงานแล้ว 
2. ปรับปรุงสภาพการจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. ปรับปรุงสภาพการทำงานให้เหมาะสม 
4. เพิ่มโอกาสทางการค้าโดยวาง Product Position ใหม่ 
5. สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยเฉพาะในสายตาของผู้บริโภค 
6. ทำให้แรงงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานเพิ่มขึ้นและนำไป สู่การเพิ่มผลผลิตในที่สุด 
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม 
8. ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการและมีความภักดีต่อองค์กร 
9. มีช่องทางการตลาดใหม่ 
10. มีโอกาสในการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ 
11. ลดขั้นตอนและต้นทุนในการตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์สำหรับนายจ้าง
องค์กรที่ได้รับการรับรอง SA8000 ประสบกับผลกระทบทางธุรกิจในเชิงบวกที่หลากหลาย รวมไปถึง:
1.ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2.ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้
3.ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต
4.การตรวจจับอันตรายและความเสี่ยงที่ดีขึ้น
5.การควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น
6.การรักษาพนักงานที่สูงขึ้น
7.ชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น การดึงดูดผู้ซื้อทั่วโลก และสถานะพิเศษในการประมูลของรัฐบาล

 

สวัสดิการสำหรับคนงาน
เพื่อให้ได้รับการรับรอง SA8000 องค์กรต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์สำหรับพนักงานที่ทำงานในองค์กรที่ได้รับการรับรอง SA8000 ได้แก่:
1.สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสภาพการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
2.ค่าครองชีพ
3.เพิ่มความตระหนักในสิทธิและโอกาสในการจัดระเบียบ
4.ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้บริหารและข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจในที่ทำงาน

 

ประโยชน์สำหรับแบรนด์และผู้ค้าปลีก
แบรนด์และผู้ค้าปลีกที่ยอมรับการรับรอง SA8000 แทนประสบการณ์การตรวจสอบทางสังคมของบุคคลที่หนึ่งหรือสองได้รับประโยชน์จาก:
1.โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคมที่ครอบคลุมของ SA8000
2.การกำกับดูแลโดยบุคคลที่สามเพื่อการประกันคุณภาพ
3.ความเป็นเจ้าของซัพพลายเออร์ของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคม
4.แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสร้างขีดความสามารถและโปรแกรมโซเชียลอื่นๆ เนื่องจากไม่จำเป็น  สำหรับการตรวจสอบหลักจรรยาบรรณของบริษัทอีกต่อไป

 

 


 

สามารถติดต่อพูดคุยขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
Facebook : QSG B Transform Company Limited
Line Official Account : @qsgconsult
โทรศัพท์ : 098-828-4583
อีเมล์ : [email protected]

#GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #FSSC22000 #ISO9001 #ISO14001 #ISO22000 #ISO45001 #ISO50001 #ISO15378 #ISO13485 #FAMIQS #GMPPlus #SEDEX #BSCI #SA8000 #SMETA #Unilever