แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง  การชำรุดแตก หัก ของวัสดุเหล่านี้ถือว่าเป็นสาเหตุของอันตรายทางด้านกายภาพ ตามหลักการ GMP,  ISO 22000, BRC ดังนั้นหากในพื้นที่มีการติดตั้งวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร นอกเหนือจากการสำรวจความสมบูรณ์ของวัสดุเหล่านี้  ก็จะต้องมีวิธีการป้องกันการแตกกระจาย ของแก้ว กระจก ฯ 

    ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้ฟิล์มนิรภัยสำหรับอาคารเพื่อเป็นการป้องกันการแตกกระจายของกระจก   ฟิล์มนิรภัยนี้ไม่สามารถป้องกันการแตกของกระจกได้  แต่จะทำหน้าที่ยึดกระจกที่แตกไว้ด้วยกัน  ทำให้สามารถป้องกันอันรายที่เกิดขึ้นจากการแตกของกระจกได้  ดังนั้น ผู้ประกอบการก็อาจมีการพิจารณาใช้งานฟิล์มนิรภัยนี้ได้ตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult