วันนี้ขอนำเสนอกฎหมายแรงงานตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๑๙ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่ง

กรณีใด ดังต่อไปนี้

1.ทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

หมายความว่าไง ทุจริตต่อหน้าที่ ก็หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ

          ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น  หรือ  ลูกจ้างได้อาศัย ฉวยโอกาสในการทำงานเพื่อหาช่องทางในการรับประโยชน์และทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เช่น ลูกจ้างเบิกค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิจะเบิกและได้รับเงินดังกล่าวไป  หรือ รับงานนอก  แอบใช้อุปกรณ์ของนายจ้าง เป็นต้น

          ส่วนการกระทำความผิดอาญาแก่นายจ้าง หมายถึง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาโดยตั้งใจที่จะกระทำตัวตัวนายจ้าง เช่น ยื่นใบลาป่วยเท็จเพื่อเพิ่มวันลา ซึ่งถือว่าเป็นการปลอมเอกสาร หรือ ลูกจ้างรู้เห็นลูกจ้างอีกคนแอบเอาเงินของลูกค้าแล้วไม่ส่งให้แก่นายจ้าง แม้จะถือว่าไม่ได้กระทำเองแต่ลักษณะเป็นการสนับสนุน เช่นนี้ก็อยู่ในความหมายการกระทำความผิดอาญาแก่นายจ้างด้วยนะครับ

2.  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

          คือ การกระทำใด ๆ ที่ลูกจ้างประสงค์จะให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตามความประสงค์ของลูกจ้างหรือไม่ก็ตามและไม่ว่านายจ้างจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดก็ตาม เช่น สั่งให้ลูกน้องทิ้งงาน หยุดงานเพราะไม่ได้ค่าจ้าง  ละทิ้งหน้าที่จนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นต้นนะครับ

3.  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ได้จงใจแต่เป็นการประมาทอย่างนี้ก็เข้าข่าย

          คือ ลูกจ้างปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยของลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยตำแหน่งหรือวิชาชีพ จนกระทั่งเกิดความเสียหายแก่นายจ้างแต่ต้องประมาทอย่างร้ายแรงนะครับ ยกตัวอย่าง ลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ แจ้งผลการตรวจเลือดไม่ตรงตามอาการของผู้ป่วย และไม่ตรวจเลือดให้ครบตามรายการที่แพทย์สั่ง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย

 

          สำหรับฉบับนี้  ขอฝากไว้หลัก ๆ 3 กรณี เหลืออีก 3 กรณี ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องนี้มีความสำคัญมาก หรือเป็นหัวใจของกฎหมายแรงงานกันเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งกฎหมายแรงงานเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของสวัสดิ์การพนักงาน และมีผลกระทบต่อระบบคุณภาพด้านแรงงาน BSCI,SEDEX รักษาดูแลสิทธิสวัสดิ์การพนักงานต่างๆ

By  Consultants : K