หนึ่งในเอกสารของHACCPที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำพอสมควรก็คือ การประเมินอันตราย(Hazard Analysis)จะเป็นการที่เราเอาขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนของ flow process ของเรานั้นเอง โดยถ้าการประเมินนั้นหลักๆก็จะดู 3 ด้าน คือ

B(Biological)= ด้านชีววิทยา จะดูในเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ รา ที่อาจมีส่วนใหญ่มักจะมีโอกาสพบในส่วนของวัตถุดิบมากกว่าผลิตภัณฑ์,

C(Chemical)=ด้านเคมี เช่น สารเคมีที่อาจมีการปนเปื้อนในขั้นตอนนั้นๆ หากมีการใช้สารเคมีมาใช้เกี่ยวข้องกับการผลิตและสุดท้าย

P(Physical)=ด้านกายภาพ ก็จะดูในเรื่องของ เศษสิ่งของ ที่จะมาติดกับผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แตก บุบ เป็นรอย ก็จะอยู่ในด้านกายภาพเช่นกัน โดยจะมีการดูด้วยว่ากระบวนการผลิตของเรานั้นมีการควบคุมเป็นเอกสารอยู่แล้วหรือไม่ และถ้ายังไม่เพียงพอก็จะต้องให้เป็นจุด CCP ต่อไป

 

By : ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult