วันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของ ชั่วโมงการทำงาน แล้วมันสำคัญยังไง มีผลกระทบอะไร กับองค์กรกันแน่ ถ้ากฎหมายไทยนั้น เวลาทำงาน จะต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และการทำงานล่วงเวลา  ลูกจ้างทำได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป หรือ ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น ถ้าลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน การทำงานในวันหยุด และการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชม./สัปดาห์

 

            เวลาพักเที่ยง ระหว่างการทำงานปกติ ต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. ติดต่อกันหรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วง ๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน งาน

         ก่อนการทำงานล่วงเวลา กรณีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชม. ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที

            วันหยุดพนักงาน ประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน สำหรับงานโรงแรม งานขนส่งงานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำ สัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

            เป็นไงกันบ้างครับในเรื่องของชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ควรจัดสรร และแบ่งเวลาของพนักงานให้ชัดเจน เพราะมีผลทางกฎหมายอย่างมาก เพราะฉะนั้นเรื่องชั่วโมงการทำงานต่างจึงต้องชัดเจน และแจ้งให้พนักงานเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงาน

By  Consultants : K  ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult