วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ หรือการทำ Action plan Kpi นั้นเอง แล้วทำไมต้องทำหละ เพราะ วัตถุประสงค์คุณภาพนั้น เป็น KPI ของบริษัทที่จะต้องทำบรรลุผลให้ได้ แต่การวางแผน หรือ Action plan นั้นเป็นการหาวิธี การดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เราจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อนั้น ๆ เช่น KPI เรื่อง การฝึกอบรมพนักงานให้ได้ตามที่กำหนดในแผนการฝึกอบรม ≥ 90% โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำ

1.ให้พนักงานบุคคลสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยและส่งต่อให้ QMR เป็นผู้อนุมัติในการกำหนดหลักสูตรของการฝึกอบรม

2.ให้พนักงานบุคคลวางแผนล่วงหน้าเตรียมส่งเข้าฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจำปี

3.พนักงานบุคคลทำการบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน ลงในแบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม

 

          โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นฝ่าย HR และดำเนินกำหนดระยะเวลา ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ในการวางแผนเพื่อให้บรรลุ KPI ขององค์กร เพื่อให้มีการจัดการวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

 

By  Consultants : K ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult