"สุขภาพกับการผลิตอาหาร"       

          พนักงานที่อยู่ในส่วนของกระบวนการผลิตอาหารนั้น ในทางหลัก GMP แล้ว ในด้านสุขภาพทั่วไปต้องมีการตรวจสุขภาพโรคติดต่อ เช่น วัณโรค ไอกรน ไวรัสตับอักเสบ รวมถึงโรคทางเดินอาหาร เช่น อหิวาต์ ไทฟอยด์ ท้องร่วงก่อนเข้าทำงาน และอย่างน้อยปีละครั้งหลังจากนั้น ที่ต้องตรวจเพราะโรคเหล่านี้ติดต่อได้โดยง่าย

          หากปนเปื้อนจากพนักที่เป็นโรคเหล่านี้ต่อพนักงานด้วยกัน และลงสู้อาหารแล้ว จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

          ส่วนถ้ามีการบาดเจ็บเป็นแผลติดเชื้อหรือเป็นแผลเปิด ก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้เช่นกัน แก้โดยการปิดพลาสเตอร์ที่แผล หากเป็นที่มือควรสวมถุงมืออีกชั้น

          เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อโรคจากแผลจะไม่มีการปนเปื้อนลงบนอาหาร และหากพนักงานมีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้ อาเจียน ท้องเสีย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

 

By,,NamSalil ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult