"การจัดตั้ง นโยบายสิ่งแวดล้อม" 

          วันนี้เราจะมาเรียนรู้การจัดตั้ง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ของข้อกำหนด ISO14001:2015 ข้อที่ 5.2 แล้วจะต้องนำสิ่งใดบ้างหละมาพิจารณาเพื่อเป็นนโยบายของบริษัทของเราในด้านสิ่งแวดล้อม

          ที่ซึ่ง อยู่ในขอบเขตที่กำหนดในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม จะต้องพิจารณาให้รวมถึง ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม , การป้องกันมลพิษ และ ความมุ่งมั่นเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวข้องในบริบทองค์กร(ข้อกำหนด 4.1&4.2) .

          รวมถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุผลต่อ พันธกรณี ที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อชัดเจนในการตั้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นจุดยืนของบริษัท และปลุกจิตสำนึกแก่พนักงานให้รักในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นในทิศทางเดียวกัน

          เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

 

By  Consultants : K  /  ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult