"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพและระบบคุณภาพ"

          ในปัจจุบันการดำเนินการทางธุรกิจมีการแข่งขันกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการในต่างประเทศ องค์กรที่สามารถสู้กับคู่แข่งได้จะต้องมีการดำเนินการที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าเท่านั้น นอกจากนั้นยังต้องมีการดำเนินการในการด้านผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพของนานาประเทศด้วย

คุณภาพ (Quality)

          คุณภาพเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินมาช้านาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนาให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน การที่จะทำให้เกิดคุณภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่่ียวกับความหมายและความสำคัญของคุณภาพด้วย
 

ความหมายของคุณภาพ

          คุณภาพหมายถึงลักษณะ ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ และคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ตรงตามความต้องการที่ระบุหรือแสดงเป็นนัยไว้

          จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของคุณภาพได้ว่า คุณภาพคือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าในทุกๆ กรณี เพราะฉะนั้นนิยามของคำว่า คุณภาพ จึงเป็น การสร้างความความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม

          ลูกค้าโดยรวม คือ ใครก็ตามที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการผลิตเป็นต้นว่าเจ้าของกิจการ พนักงาน ผู้ซื้อ/ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

 

By : ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult