บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.5 หลักการวิเคราะห์ SWOT

วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้...

QSG Content ep.4 การใช้น้ำให้ประหยัด

ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมการใช้น้ำฟุ่มเฟือย ควรเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำตามความ เคยชิน มาเป็นการ....

QSG Content ep.3 PDCA มันคืออะไร?

PDCA มันคืออะไร? เห็นหลายคนเค้าพูดกัน? เรามายกตัวอย่างง่ายๆกันนะคะ P=Plan คือ

QSG Content ep.2 ชนิดของเม็ดพลาสติก

พลาสติกที่ผลิตกันทุกวันนี้ แบ่งออกได้ 7 ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดจะระบุเป็นตัวเลข 1-7 ภายใน...

QSG Content ep.1 5ส มีอะไรบ้าง

เนื่องจากการนำข้อปฏิบัติ 5ส. นี้มีแนวทางมาจากญี่ปุ่น ทำให้เกิดรากฐาน...