บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.10 มาตรฐาน HACCP คืออะไร

มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม...

QSG Content ep.9 การควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001

ตามข้อกำหนด ISO9001 แล้วกำหนดให้มีการควบคุมเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีเพียงพอและเหมาะสมใน...

QSG Content ep.8 เรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลกันเถอะ

ในขณะปฏิบัติงานหากเราคำนึงเรื่องความปลอดภัยก่อนทำงาน ก็จะไม่ได้รับอันตราย ดังเช่นคำขวัญที่ว่า อันตรายถึงชีวิต...

QSG Content ep.6การควบคุมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

จากหลักความปลอดภัยในการทำงานมีการควบคุมความปลอดภัยของแต่ละประเภทการทำงานอยู่ ซึ่งในวันนี้...

QSG Content ep.5 หลักการวิเคราะห์ SWOT

วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้...

QSG Content ep.4 การใช้น้ำให้ประหยัด

ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมการใช้น้ำฟุ่มเฟือย ควรเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำตามความ เคยชิน มาเป็นการ....

QSG Content ep.3 PDCA มันคืออะไร?

PDCA มันคืออะไร? เห็นหลายคนเค้าพูดกัน? เรามายกตัวอย่างง่ายๆกันนะคะ P=Plan คือ

QSG Content ep.2 ชนิดของเม็ดพลาสติก

พลาสติกที่ผลิตกันทุกวันนี้ แบ่งออกได้ 7 ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดจะระบุเป็นตัวเลข 1-7 ภายใน...

QSG Content ep.1 5ส มีอะไรบ้าง

เนื่องจากการนำข้อปฏิบัติ 5ส. นี้มีแนวทางมาจากญี่ปุ่น ทำให้เกิดรากฐาน...