บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

URSA และ Unilever คืออะไร

ประเมินโดยอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดเพิ่มเติมของนโยบายการ...

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001

มุ่งเน้นให้แรงงานได้รับการยอมรับความทัดเทียม รายได้ที่เหมาะสมและและปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็น...

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SA8000)

มาตรฐานงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใช้แนวทางระบบ...

amfori BSCI คืออะไร?

ในตลาดโลก ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากขึ้น ตอนนี้มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับบริษัทต่างๆ ในการ...

Sedex และ SMETA คืออะไร ?

SEDEX เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการการค้าอย่างมีจริยธรรมชั้นนำของโลกที่ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานใน...

HACCP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

HACCP: เป็นวิธีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและย

หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี GHPs คืออะไร?

มาตรฐาน GHPs: เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงการรับประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้าน...

ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001 คืออะไร?

ISO 9001 คือระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กรเหมาะกับ...

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001

ISO 45001 คือ มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้...