บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

HACCP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

HACCP: เป็นวิธีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและย

หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี GHPs คืออะไร?

มาตรฐาน GHPs: เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงการรับประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้าน...

ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001 คืออะไร?

ISO 9001 คือระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กรเหมาะกับ...

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001

ISO 45001 คือ มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้...

FEFO คืออะไร ต่างจาก FIFO อย่างไร

วันนี้ขอเสนอเรื่อง FEFO คืออะไร ต่างจาก FIFO อย่างไร FEFO (First Expired First Out) คือเทคนิคที่คำนึงถึง “อายุสินค้าเป็นอันดับแรก”

BRCGS Food Safety คืออะไร?

อาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ต่อผู้บริโภค ดังนั้น ห่วงโซ่อุปทานของอาหารจะต้องสร้างความมั่นใจให้...

BRCGS for Packaging Materials

มาตรฐานสากลสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์...

BRC AGENTS AND BROKERS

มาตรฐาน BRC ที่เกี่ยวกับผู้ค้า, ตัวแทน, ผู้นำเข้า/ส่งออกสินค้า ซึ่งจะไม่ใช่ผู้ผลิต มีเฉพาะกิจกรรมใน...

Environmental Management System

ระบบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด...